ผู้ก่อตั้ง Pongsit.com

Website รวบรวมผลงานของ น.ต.พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร

ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันกวดวิชา เดอะวัน คาเด็ท

สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ เดอะวัน คาเด็ท เป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพที่ฝึกฝน อบรมนักเรียนให้มีความรู้ เป็นคนดี และมีความสามารถที่จะสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนเตรียมหทารได้